Bilety Bilety

HOLIDAY ON ICE

Program SHOWTIME wprost zapiera dech w piersiach!

 

REGULAMIN KONKURSU

Holiday on Ice

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj konkurs i zatańcz razem z mistrzami Holiday on Ice!” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest PRESTIGE MJM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim kod pocztowy 63-400 przy ul. Poznańskiej 72 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000461736,  zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, REGON: 300993641, NIP: 6080082025;
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.prestigemjm.com oraz profilu Facebook: fb/prestigemjm od dnia publikacji regulaminu :
tj. od dnia 29 października 2019 r. do 10 lutego 2020 r.

 

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) w konkursie można wziąć udział solo, w parze lub w grupie.


§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) aby wziąć udział w  konkursie niezbędne jest  posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) pobranie muzyki ( utworu konkursowego ) wybranej przez organizatorów Holiday on Ice
ze strony internetowej: https://youtu.be/foMV7LOMz2A
c) ułożenie choreografii na łyżwach do pobranej muzyki, długość choreografii musi odpowiadać długości utworu konkursowego
d) umieszczenie nagrania wideo z choreografia w serwisie www.youtube.com (film musi być udostępniony jako publiczny )
e) nadesłanie linku do filmu na adres mailowy: [email protected] wraz ze wszystkimi danymi osobowymi Uczestnika.


§ 4
NAGRODY

 

1. Nagrodami w konkursie są :
a) Zwycięzcy uzyskają certyfikat Holiday on Ice  i możliwość występu w przerwie między spektaklem oraz na zakończenie show razem z artystami Holiday On Ice.
Otrzymują także pakiet biletów dla najbliższych (w strefie Premium ).
Ponadto zdjęcie z artystami i profesjonalne zdjęcia wykonane przez fotografa w trakcie występu.
b) Każdy, kto weźmie udział w konkursie i spełni wymogi regulaminu otrzyma darmowy wstęp na wybrany występ Holiday on Ice w Gliwicach.

 

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe opracowanie choreografii.

 

3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie, na adres email lub numer telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu.

 

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.


§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.prestigemjm.com.

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.


3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje
na swoją skrzynkę pocztową, podaj swój adres e-mail.