Bilety Bilety

ZDOBĄDŹ ZŁOTY BILET I SPOTKAJ SIĘ Z NAMI NA KONCERTACH!

 

REGULAMIN KONKURSU

 

IL VOLO SZUKA NAJWIĘKSZEGO FANA W POLSCE

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Il Volo szuka największego fana w Polsce” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest PRESTIGE MJM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim kod pocztowy 63-400 przy ul. Poznańskiej 72 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000461736, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, REGON: 300993641, NIP: 6080082025;
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profilu Facebook: fb/prestigemjm od dnia publikacji regulaminu: tj. od dnia 7.04.2022 roku do 30.05.2022 roku.

 

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) w konkursie można wziąć udział solo lub w parze.


§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) aby wziąć udział w konkursie niezbędne jest posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) przedstawienie realizacji autorskiej kampanii reklamowej koncertu Il Volo w Polsce (Koncert będzie miał miejsce w Łodzi, 9 lipca 2022 roku) poprzez udostępnienie jej na swoich profilach mediów społecznościowych oraz przesłanie na maila: [email protected]
c) oznaczenie w poście oficjalnych profili:
- zespołu Il Volo (https://www.facebook.com/ilvolomusic)
- firmy Prestige MJM (https://www.facebook.com/prestigemjm)

 

§ 4
NAGRODY

 

1. Nagrodami w konkursie są:
a) Podwójne vipowskie zaproszenie na koncert Il Volo w Polsce, który odbędzie się 9 lipca 2022 roku w Atlas Arenie w Łodzi, spotkanie z artystami zespołu Il Volo oraz wizyta na backstage.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe historie.

3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni mailowo w odpowiedzi na przesłanego maila konkursowego.

 

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.prestigemjm.com

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje
na swoją skrzynkę pocztową, podaj swój adres e-mail.